Produkt objęty gwarancją 90%

 • Gwarancje państwowe na zabezpieczenie kredytów bankowych, udzielanych na pokrycie krótkoterminowych potrzeb finansowych przedsiębiorstw z powodu kryzysu związanego z COVID-19,
 • przedsiębiorstwa składają wniosek za pośrednictwem swojego banku, który następnie aktywuje AWS dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) oraz OeKB dla dużych firm. Decyzję w sprawie wniosku podejmuje COFAG.
 • stopa gwarancji 90%
 • Kredytobiorca nie może mieć trudności finansowych na dzień 31.12.2019.
 • Maksymalny okres gwarancji wynosi 5 lat, przedłużenie możliwe na żądanie
 • Maksymalny pułap stopy procentowej 1% rocznie stała, opłata gwarancyjna 0,25–2% rocznie,
 • Kwota pożyczki nie może być wyższa niż:
  • dwukrotność rocznych wynagrodzeń,
  • 25% całkowitej sprzedaży; lub
  • w uzasadnionych przypadkach zapotrzebowanie na płynne środki finansowe w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw przez następne 18 miesięcy

Produkt objęty gwarancją 100%

 • Stopa gwarancji: 100% bez zabezpieczenia (analogicznie do modelu szwajcarskiego)
 • Okres gwarancji: 5 lat
 • Limit 0% rocznie w pierwszych dwóch latach, a następnie 3-miesięczny Euribor plus 75 punktów bazowych
 • Limit kredytu: max. 500 000 EUR
 • Spłata kredytu od 1.1.2021
 • Brak opłat gwarancyjnych
 • Przedsiębiorstwa znajdujące się w trudnej sytuacji (przed kryzysem) nie są objęte tym produktem,
 • Bank finansujący sprawdza podstawowe warunki, AWS przeprowadza automatyczną weryfikację, COFAG wydaje gwarancję, bank wypłaca środki.

Źródło: https://www.bmf.gv.at/public/informationen/covid-garantieprodukte.html