Informacje dla pracodawców i pracowników, stan na 14.03.2020.

W Austrii działa ustawa o epidemii, która ma zastosowanie w związku z koronawirusem. Jeśli pracownik zostanie oficjalnie poddany kwarantannie, pracodawca musi nadal płacić wynagrodzenie i odprowadzać składki. Ma on jednak prawo do zwrotu tych kosztów od Państwa Austriackiego.

Zgodnie z ustawą o pracownikach najemnych pracownicy są uprawnieni do ciągłej wypłaty, jeżeli nie mogą pracować przez krótki okres bez własnej winy z ważnych powodów. Obejmuje to również obowiązki publiczne, takie jak kwarantanna i spowodowana tym faktyczna przeszkoda w wykonywaniu pracy.

Zgodnie z ustawą o epidemii pracownicy, którzy nie mogą wykonywać pracy z powodu ogłoszonej kwarantanny, są uprawnieni do odszkodowania od rządu za utratę zarobków, która nastąpiła w wyniku kwarantanny. Pracodawca musi nadal wypłacać pracownikowi wynagrodzenie, rząd musi wypłacić pracodawcy rekompensatę za wypłacone wynagrodzenie. W ciągu sześciu tygodni od dnia zniesienia kwarantanny pracodawca może złożyć wniosek o odzyskanie wypłaconego przez niego wynagrodzenia i odprowadzonych składek na ubezpieczenie. Wniosek należy złożyć do gminy Bezirksverwaltungsbehörde), na obszarze której kwarantanna została nałożona.

Zgodnie z ustawa o epidemii przedsiębiorstwa są pod pewnymi warunkami uprawnione do odszkodowania za utratę dochodów w przypadku epidemii. Rekompensata jest mierzona zgodnie z porównywalnym zaktualizowanym dochodem ekonomicznym.

Należy podkreślić, ze odmowa wykonania pracy ze strony pracownika może być uzasadniona tylko wtedy, gdy istnieje obiektywnie weryfikowalne ryzyko zarażenia wirusem podczas pracy. Może tak być w przypadku, gdy wirus zainfekował już ludzi w bezpośrednim środowisku pracy. Nie dotyczy to pracowników zawodowo zajmujących się opieką zdrowotną (szpitale, apteki, domy opieki, transport pacjentów itp.). W tym celu pracodawca musi zapewnić odpowiednie środki ochronne (zgodnie z przepisami o ochronie pracowników).

Jeśli w umowie o pracę zawarta jest już odpowiednia umowa o telepracy lub klauzula przeniesienia, zgodnie z którą pracownik może zostać przeniesiony do innej lokalizacji bez jego zgody, pracodawca może zlecić telepracę. Jeśli te wymagania nie zostaną spełnione, istnieje również możliwość uzgodnienia telepracy między pracownikiem a pracodawcą.

Pracownik może pozostać z dala od pracy, jeśli oficjalne środki komunikacji uniemożliwiają mu dotarcie do pracy, a także w przypadku opieki nad dzieckiem (jeśli przedszkole lub szkoła są zamknięte)*. Jeżeli dziecko,  przede wszystkim ze względu na swój wiek wymaga opieki, pracownik ma prawo do pozostania z dala od pracy i ma prawo do stałego wynagrodzenia przez jeden tydzień.** O pozostaniu z dala od miejsca pracy w przypadku opieki nad dzieckiem, pracownik musi niezwłocznie poinformować pracodawcę.

Tylko wtedy, gdy rzeczywiście ustalono, że pracownik zachorował, możliwe jest zwolnienie chorobowe. Pracownik ma obowiązek poinformować pracodawcę o infekcji koronawirusem, żeby umożliwić pracodawcy podjęcie działań zapobiegawczych na korzyść reszty załogi.

*szkoły i przedszkola w Austrii będą zamknięte od:

18.03.2020 – przedszkola, podstawówki i Unterstufe

16.03.2020 – Oberstufe

Potrzebujesz indywidualnego sprawdzenia swojego przypadku?

Nota prawna

Informacje i treści prezentowane na stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Osoby lub firmy zainteresowane uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji dotyczących tematów opisanych na stronie prosimy o bezpośredni kontakt z Kancelarią MKCh Bilanzbuchhaltung e.U.. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy, nieaktualność lub niekompletność zawartych informacji i jakiekolwiek szkody wynikające z oparcia się na tych informacjach.

Strona internetowa stanowi własność intelektualną Kancelarii MKCh Bilanzbuchhaltung e.U. i podlega ochronie przez prawo autorskie. Informacje zawarte na stronie nie mogą być wykorzystywane w celach komercyjnych. W szczególności nie mogą być kopiowane bez uprzedniej pisemnej zgody Kancelarii MKCh Bilanzbuchhaltung e.U..