Stan na 07.10.2020

  1. Warunki przyznania dofinansowania

Warunkiem przyznawania pomocy są tymczasowe trudności gospodarcze, będące skutkiem kryzysu Covid19. Nie mogą to być jednak typowe sezonowe trudności ekonomiczne.

Dla firm, które mają powyżej 5 pracowników fakt zaistnienia trudności w firmie musi być potwierdzony przez doradcę podatkowego/księgowego.

Warunkiem przyznania pomocy jest zawarcie umowy z partnerem społecznym (na przykład Izba Handlowa). Umowa ta musi spełniać określone wymogi, np. okres pracy w czasie KUA, którego czas trwania nie może przekraczać sześciu miesięcy i może trwać maksymalnie do 31.03.2021 r. Utrzymanie poziomu zatrudnienia w czasie trwania KUA oraz w trakcie miesiąca następującego po zakończeniu KUA. Faktyczne obniżenie czasu pracy pracownika.

  • Wymiar czasu pracy w trakcie KUA

Obniżenie czasu pracy powinno wynosić nie więcej niż 70% i nie mniej niż 20% czasu pracy. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest obniżenie czasu pracy o więcej niż 70%, w tych przypadkach będzie jednak potrzebna wcześniejsza zgoda partnera społecznego.

  • Wynagrodzenia netto w czasie KUA

Redukcja wynagrodzenia netto w okresie trwania KUA 3 jest taka sama jak w fazie 1. I 2.:

– 90% wynagrodzenia netto otrzymanego przed rozpoczęciem pracy w skróconym czasie, jeżeli wcześniej otrzymane wynagrodzenie brutto wynosiło do 1.700 EUR,

– 85% wynagrodzenia netto otrzymanego przed rozpoczęciem pracy w skróconym czasie w przypadku wynagrodzenia brutto w wysokości od 1.700 EUR do 2.685 EUR,

– 80% wynagrodzenia netto otrzymanego przed rozpoczęciem pracy w skróconym czasie w przypadku wynagrodzeń brutto od 2.685 EUR.

  • Okres trwania KUA 3

Trzecia faza skróconego wymiaru czasu pracy obowiązuje od 01.10.2020 do 31.03.2021.

Okres trwania pomocy jest ograniczony do maksymalnie sześciu miesięcy i musi zakończyć się nie później niż do 31 marca 2021 r. Jeżeli wniosek początkowy został złożony na krótszy termin niż 6 m-cy, a przedsiębiorstwo po upływie tego okresu nadal będzie mieć problemy gospodarcze, pomoc może zostać przedłużona do 31 marca 2021 r.

  • Kwota dofinansowania

Kwota wsparcia dla przedsiębiorstw z tytułu KUA jest obliczana na podstawie różnicy między „minimalnym wynagrodzeniem brutto“ (teoretyczna kwota brutto, której odpowiadają kwoty netto z Punktu 3.), a wynagrodzeniem wynikającym z faktycznie przepracowanych godzin.

  • Obowiązki pracodawcy

Pracodawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji czasu pracy (rozpoczęcie, koniec, przerwy) dla wszystkich pracowników objętych pracą w skróconym czasie pracy. W każdym miesiącu należy przesłać za pośrednictwem konta eAMS miesięczne rozliczenie pracy w czasie KUA.

Wniosek o dofinansowanie z tytułu KUA składa się wyłącznie za pośrednictwem konta eAMS dla firm. Do wniosku należy dołączyć zawartą umowę z partnerem społecznym. Co do zasady wniosek należy złożyć przed rozpoczęciem KUA. Wyjątkiem są projekty rozpoczynające się od 01.10.2020 r. dla których istnieje możliwość składania wniosków wstecznie przez okres jednego miesiąca. Dla projektów rozpoczynających się od 02.11.2020 wniosek musi być złożony przed rozpoczęciem KUA.

Na koniec pracy w skróconym wymiarze godzin pracy należy przekazać sprawozdanie z realizacji pracy w skróconym wymiarze godzin. Sprawozdanie z realizacji musi zostać przesłane do AMS przez pracodawcę za pośrednictwem konta eAMS dla firm. Musi ono zawierać informacje na temat utrzymania liczby pracowników w skróconym czasie pracy i okresie, w którym nie można wypowiedzieć umowy z pracownikiem (1 miesiąc po zakończeniu KUA).

Więcej informacji można znaleźć pod adresami:

https://www.ams.at/content/dam/download/allgemeine-informationen/covid_kurzarbeit/001_kua_RILI.pdf

https://www.ams.at/unternehmen/personalsicherung-und-fruehwarnsystem/kurzarbeit#wien